Adresas: 
Dainavos g. 13, Panevėžys
Tel.: 45-436209

El. paštas: 
zilvitis@takas.lt
Internetinė svetainė: 
http://www.ldzilvitis.lt/

Priklausomybė: 
Savivaldybės
Įstaigos tipas: 
Ikimokyklinio ugdymo mokykla

Mokymo kalbos: 
lietuvių
Mokymo formos: 
Dieninė

Savivaldybė:
Panevėžio apskr. Panevėžio m. sav.
Ugdymo programos

Lopšelio ir darželio grupėse dirbame vadovaudamiesi „Ankstyvojo ugdymo vadovu“, vaikų darželių programa „Vėrinėlis“ ir lopšelio-darželio „Žilvitis“ Ikimokyklinio ugdymo programa. Į bendruosius ugdymo tikslus integruojame tradicinės tautos kultūros puoselėjimą, sveikatingumo idėjų realizavimą. Ugdymas orientuotas į vaiko pažinimo, sveikatos saugojimo, socialinės, meninės ir komunikacijos kompetencijas, jų formavimą. Vaikams sudarytos sąlygos ugdyti savo kūrybinius gebėjimus, rengti parodas, dalyvauti konkursuose, sporto varžybose, išvykose į parodas, teatrus, kaimynines mokyklas, ikimokyklines įstaigas.

 

Priešmokyklinėse grupėse veikla organizuojama pagal „Bendrąją priešmokyklinio ugdymo ir ugdymosi programą“, integruojant lopšelio-darželio „Žilvitis“ Ikimokyklinio ugdymo programą, programą „Vėrinėlis“, vadovaujantis „Priešmokyklinio ugdymo(si) standartais“, „Priešmokyklinio ugdymo turinio įgyvendinimo metodinėmis rekomendacijomis“.

 

Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas vykdomas vadovaujantis šiomis programomis, metodinėmis rekomendacijomis:
- Lopšelio-darželio „Žilvitis“ Ikimokyklinio ugdymo programa, 2007.
- Ankstyvojo ugdymo vadovas (vaikams iki 3 metų). - Vilnius: Ankstyvojo amžiaus vaikų kūno kultūros programa ir metodinės rekomendacijos – Vilnius; VšĮ „Fotoreporterių gildija“, 2003.
- Vaikų darželių programa „Vėrinėlis“. – Vilnius: Leidybos centras, 1993.
- Bendroji priešmokyklinio ugdymo ir ugdymosi programa. - Vilnius: Švietimo aprūpinimo centras, 2002.
- Priešmokyklinio ugdymo turinio įgyvendinimas. Metodinės rekomendacijos. - Vilnius: Švietimo aprūpinimo centras, 2004.
- Priešmokyklinio ugdymo(si) standartai. - Vilnius: švietimo aprūpinimo centras, 2003.
- Vaikų brandumo mokyklai rodikliai. - Vilnius: Švietimo aprūpinimo centras, 2001.
- Gyvenimo įgūdžių ugdymas. Ikimokyklinis amžius. - Vilnius: Švietimo aprūpinimo centras, 2004.
- Ikimokyklinio amžiaus vaikų saugios gyvensenos įgūdžių ugdymo programa. – Vilnius: Leidybos centras, 1997.
- Universaliosios sveikatos ugdymo bei rengimo šeimai ir lytiškumo ugdymo programos. – Vilnius, 2000. 2
- Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos programa, įgyvendinimo rekomendacijos. – Vilnius, 2006.
- Ikimokyklinio amžiaus vaikų kūrybiškumo ugdymas. – Presvika, 2007.
- Ankstyvojo amžiaus vaikų kūrybiškumo ugdymas. – Presvika, 2008.